Yaşam Notlarım'a Hoş Geldiniz.2 Temmuz 2014 Çarşamba

Gönlümdeki Cumhurbaşkanı Adayı

Ağustos'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler adaylarını açıkladılar. Görünüşe göre, oylama 3 aday arasında yapılacak. Peki cumhurbaşkanlığı nedir, neden önemlidir, cumhurbaşkanı seçilebilmek için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Hukuki anlamda bütün cevaplar Anayasamız'da. En güncel hali de burada.

MADDE 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

MADDE 77- (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimleri dört yılda bir yapılır.
Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebileceği gibi, Anayasada belirtilen şartlar altında Cumhurbaşkanınca verilecek karara göre de seçimler yenilenir............. 

       MADDE 79- ............... (Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.


C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması
MADDE 89- Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar.
(Değişik: 3/10/2001-4709/29 md.) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tâbi değildir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanınca yayımlanır; Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclise geri gönderebilir.

Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır. 

Madde 91- ............................. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunun kanun hükmünde kararname çıkarmasına ilişkin hükümler saklıdır.

MADDE 92- ........................ Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.

MADDE 93-  ................. Meclis, bir yasama yılında en çok üç ay tatil yapabilir; ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, Cumhurbaşkanınca toplantıya çağrılır.

I. Cumhurbaşkanı
A. Nitelikleri ve tarafsızlığı
MADDE 101- (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.)
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
B. Seçimi
MADDE 102- (Değişik: 21/10/2007-5678/5 md.)
Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
C. And içmesi
MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim.”
D. Görev ve yetkileri
MADDE 104 - Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:
a) Yasama ile ilgili olanlar:
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
Kanunları yayımlamak,
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
Genelkurmay Başkanını atamak,
Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
Millî Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
Kararnameleri imzalamak,
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
Üniversite rektörlerini seçmek,
c)  Yargı ile ilgili olanlar:
Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
E.  Sorumluluk ve sorumsuzluk hali
MADDE 105- Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.
Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır.
F. Cumhurbaşkanına vekillik etme
MADDE 106- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanırAday açıklanma sırasına göre Ekmeleddin İhsanoğlu, Selahattin Demirtaş ve Recep Tayyip Erdoğan'dan birinin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda kullanacağı yetkileri, yapabilecekleri özetle yukarıda anlatıldığı şekilde. Hayli geniş değil mi? Özellikle sorumluluk ve sorumsuzluk hali (madde 105) dikkat çekici, ne dersiniz?

Adayların sahip olmaları gereken özelliklerden ziyade, seçilmeleri durumunda "tarafsız" olma ilkesine uyma zorunlulukları da önemli. Adı geçen adaylardan ikisi, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda gerçekten "tarafsız" olabilecekler mi? Bir tanesi kendisine oy vermeyenleri, diğeriyse vatandaşı olduğu devleti "yok" saymakta. Kalan adayınsa tarafsızlık anlamında ne yapacağı konusunda fikrim yok ama en azından diğerlerine göre daha "makul" kabul edilebilir ...?

Hele ki edilecek yemin.... Adaylardan ikisinin, bugüne kadarki eylem ve söylemleri Madde 103'teki içerikte bir yemini canı gönülden etmelerini bence inandırıcı kılmıyor, kılmayacak da (gerçi milletvekili yeminleri de üç aşağı beş yukarı bu içerikteydi, yeminlerine sadık kaldılar mı sizce ya da hedefleri bu yemini gerçekleştirmeye yönelik mi?). Üçüncü adayınsa durumu tartışmalı, düşündürücü, bilemiyorum, tanımıyorum......

Tabii herkesin fikri kendine, bana sorarsanız gönlümde yatan aslan çok ama çok farklı biri. Kim mi??

O bir KADIN.
O bir ANNE.
O bir HUKUKÇU.
O bir GENÇ (maalesef 40 yaş sınırına takılıyor ama Anayasa'yı bir kez delmekten birşeycik olmaz değil mi? Hem ne ki Anayasa, topla çoğunluğu, değiştir.....)
O bir YEMİN MERAKLISI, BAYRAK DELİSİ.
O bir SIRADAN VATANDAŞ.
O bir ÜN'SÜZ.
O işte BEEEENNNN .

Gururla, adaylığımın kabulünü rica ediyorum ve 20 vekilimizden beni aday göstermelerini bekliyorum.

Şaka bir yana. Bu ülkede, bu coğrafyada, böylesine karmaşık bir dönemde cumhurbaşkanlığına aday olmak/olabilmek ve seçilmek durumunda yaşanacaklar hakikaten çok düşündürücü. Zamanla göreceğiz, ama işin özü şu ki ben, artık gerçek olduğuna inanmaya başladığım BOP'un bir parçası olmayacağım. Aklıma yatmayan hiçbir adaya, ne gerekçeyle olursa olsun oy vermeyeceğim.

Gönlümdeki asıl cumhurbaşkanı, yukarıdaki yemini kürsüden bangır bangır bağırarak, içinden hissederek ve gerekirse son nefesinde bile ettiği yemine sadık kalarak okuyacak ve uygulayacak bir babayiğittir..... Bilmem anlatabildim mi?  

2 yorum:

  1. Evet ama söyler misiniz hangi Cumhurbaşkanı saygığınız yetkileri kullandı? CHP nin adayı Amerika'nın bu günler için yetiştirdiği adını sanını ayarladığı sonra da elinde kukla edeceği robot bir işim. CHP bir islam partisi midir* yakıştı mı bu aday? Tayyip'ten bir farkı yok bence. Neyse hayırlı olsun veya dediğiniz gibi siz aday olun. 1 oyunuzu hazır görün. :))))

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Valla bugüne kadar fark etmediğimiz onca yetkiyi fark etmeye az kaldı o zaman. Seçilecek kişi, "babasının malı gibi" kullanacaktır yetkileri, hatta genel seçimlerden sonra anayasayı değiştirirlerde daha da fazlasını, bence ok yaydan çıktı, bir an evvel saplansın, bitsin bu işkence..... Dediğim gibi BOP'a iyice inanmaya başladım, "iyiniyetli" düşüncelerim yok, bu yüzden de oy kullanmayı düşünmüyorum, yerel seçimlerde "elim kırılsın" diyerek oy vermiştim, bunu tekrarlamayacağım. Desteğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum :)

      Sil

 
Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Sayac